Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for selskaper i Odd Berg Gruppen/Konsernet Odd Berg AS.

I Odd Berg Gruppen har vi fokus på personvern og sikring av personopplysninger. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter personopplysningsloven og at vi sikrer deres integritet.

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven av 2018.

Følgende viktige begreper er i bruk i erklæringen:

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger (f.eks. navn, adresse, epostadresse m.v) og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person.

De registrerte

De registrerte er personer som personopplysningene relaterer seg til (ansatte, brukere, kunder, kontakter m.v).

Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, eksempelvis innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle opplysningene. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Databehandler

Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller for å kunne utføre en leveranse. Vi begrenser behandlingen til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger

Odd Berg AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, eller ønsker annen informasjon rundt personvern, kan du kontakte personvern@oddberg.no

Personvernerklæring for Odd Berg Gruppens kunder, leverandører og forretningsforbindelser

Hvordan vi henter inn dine opplysninger

Vi innhenter personopplysninger fra deg direkte, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.

Når vi innhenter personopplysninger er det kun til nødvendige formål i forbindelse med etablering og forvaltning din relasjon og av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som kunde/leverandør/forretningsforbindelse, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov.

I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler, ivareta forbindelsen eller kunne utføre en tjeneste/leveranse. Vi begrenser bruken til det som er nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt forretningsforhold med oss. Opplysningene setter oss i stand til å utfylle våre forpliktelser i dette forholdet.

Vi benytter personopplysningene til disse formålene:

Hvem vi deler opplysningene med

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart, unntatt når utlevering skjer ved samtykke fra den som opplysningen gjelder

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine personopplysninger når opplysningene ikke lenger er nødvendig.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjepart, stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (eksempelvis ny adresse, telefonnummer, epost) ber vi om at du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager etter at krav er mottatt.

Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling.

Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandling av personopplysningene.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk